LEGISLATIVNÍ SYSTÉM PRO BAZÉNY A WELLNESS - 8. ČÁST

Plavání kojenců a batolat

Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér

Plavání – koupání kojenců a batolat patří v dnešní době u rodin s malými dětmi k velmi vyhledávané službě a znamená tak velmi úspěšně se rozvíjející způsob komerčně zajímavého užívání vodních ploch bazénů. Musíme ale mít na paměti, že společný pohyb ve vodě pro tyto nejmenší „plaváčky“ do tří let věku může přinést i určitá rizika, která je nutné omezit na nejmenší možnou míru. Z tohoto důvodu byla vytvořena závazná pravidla stanovující za jakých podmínek a v jakém prostředí mohou tyto organizované kurzy probíhat. A na ně se dnes zaměříme.

V souladu s novelou živnostenského zákona (Zák. 455/1992 Sb. ve znění Zák. 130/2008 Sb. v platném znění) je poskytování služeb tělovýchovných a služeb zaměřených na regeneraci a rekondici zařazeno do živností ohlašovacích vázaných, kde poskytovatel služby musí splňovat odpovídající odborné podmínky pro vedení kurzů, tj. kromě věku a bezúhonnosti i odbornou způsobilost. Školení provádí příslušná pracoviště akreditovaná u ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jen odborně vyškolené instruktorky a instruktoři mohou poskytnout správné metodické vedení pro výuku dětí ve vodě.

Pro pořádání kurzů je nezbytné i vhodné prostředí. První kurzy v 90. letech minulého století byly pořádány na veřejných plaveckých bazénech, postupně ale vznikají i specializovaná centra uzpůsobená pro tuto specifickou činnost. Předpisy totiž nedovolují při probíhajícím kurzu v bazénu ani okolí souběh jiných činností a prostory, kde kurz probíhá, musí být odděleny od ostatních prostor. To jde v plaveckých areálech většinou jen obtížně zajistit. Hlavní zásady pro materiálové a prostorové zajištění kurzů nám stanovuje příloha 10 Hygienické vyhlášky 238/2011 Sb. Ta nám kromě obecných zásad specifikuje i podmínky pro 3 věkové kategorie dětí – od 3 do 6 měsíců, od 6 do 12 měsíců a od 1 roku do 3 let věku dítěte. Pro děti starší 3 let již hygienická vyhláška připouští „běžné“ koupání v plaveckých bazénech – ať už v kurzech předškolních a školních dětí nebo i při koupání veřejnosti. To je do věku 1, resp. 3 let věku dítěte vyhláškou vyloučené.

Provozovatel kurzu koupání kojenců a batolat musí pro zajištění kurzů kromě bazénů, ke kterým se ještě vrátíme, zajistit i další nezbytné prostory. Patří k nim prostor pro kočárky (nejlépe krytý a dobře zajištěný – kočárek je v dnešní době dosti nákladná výbava), šatny pro děti i dospělé vybavené přebalovacími stoly, místnost pro kojení, „suchou“ hernu pro odpočinek a aklimatizaci dětí, WC a sprchy pro děti i doprovod. Zpočátku se šatny a sprchy řešily jako dámské, postupem času pořadatelé kurzů hlásí stále více tatínků, kteří chodí se svými dětmi do kurzů a mnohdy bývají poměry mužů a žen v doprovodu vyrovnané. V dispozici se nesmí zapomínat ani na prostory pro ošetření a uskladnění plaveckých pomůcek a materiálů, prostory pro úklidové a desinfekční pomůcky a prostory pro instruktory a instruktorky kurzů (denní místnost se šatnou a sociálkou). Ač to žádný předpis nestanovuje, doporučuji při návrhu prostor myslet i na doprovod, který se průběhu kurzu neúčastní a přišel se jen podívat. Pro ně je vhodná zvláštní místnost s průhledem do bazénové haly.

A nyní tedy zpět k bazénům.

Pro nejmladší věkovou kategorii dětí od 3 do 6 měsíců je možné používat pouze plastové vany nebo bazénky vždy jen pro jedno dítě. Doprovod i lektor jsou vně vaničky. Po každém dítěti se provádí výměna vody, po 3 – 5 výměnách se provádí povrchová desinfekce. Plnící voda pro bazén musí mít kvalitu vody pitné a teplotu 30 – 36 °C. Teplota vzduchu musí být v rozmezí 28 až 30°C.

Pro věkovou kategorii 6 – 12 měsíců může být ke kurzům koupání použit jeden ze dvou povolených typů bazénků.

  • Typ 1 – přenosný plastový bazén s recirkulací. Připouští se skupinka dětí i s rodiči ve vodě, plocha na každého koupajícího musí být min. 0,8 m2. Bazén se nesmí používat k jiným účelům. Minimálně 1x týdně musí být bazén vypuštěn, řádně vyčištěn, vydezinfikován a opláchnut.
  • Typ 2 – stabilní bazén s recirkulací používaný jen pro tento účel, případně před každým zahájením kurzů s provedenou desinfekcí bazénu a okolí a voda budenově napuštěná nebo bude dostatečně dlouhou dobu cirkulovat, minimálně tak, aby nejméně jednou přecirkulovala přes úpravnu. Připouští se v bazénu skupinka dětí i s rodiči ve vodě, plocha na každého koupajícího musí být min. 0,8 m2. Bazény se plní vodou v kvalitě vody pitné s teplotou 28 – 32 °C, u typu 2 a 3 musí voda splňovat požadavky stanovené přílohou 8 Vyhlášky 238/2011 Sb. Teplota vzduchu 28 - 30°C.

    Pevný bazén bez recirkulace lze použít pouze za podmínek, že před každým provozním dnem bude dezinfikován a nově napuštěn plnící vodou, a během provozu bude neustále dotékat chlorem dezinfikovaná pitná voda a přepadem odtékat nadbytečná voda v minimálním množství 1 litr/minutu na jednoho koupajícího se.

Pro věkovou kategorii 1 – 3 roky se doporučuje ke kurzům koupání použit stejné z uvedených dvou povolených typů bazénků. Připouští se ale i jiné (např.plavecké) bazény, s hloubkou max. 1,3m. Pokud by byl bazén hlubší, je kurz omezen pouze na tuto max. hloubku, kterou je nutné vyznačit. Voda v bazénu musí splňovat požadavky stanovené přílohou 8 Vyhlášky 238/2011 Sb, teplota vody 28 – 32 °C, teplota vzduchu 28 - 30°C.

Před zahájením kurzu koupání kojenců a batolat se ověřuje teplota vody v bazénu a vzduchu v bazénové hale. Četnost sledování kvality bazénové vody se stanovuje individuálně pro každé zařízení na základě provozního řádu. K úpravě vody lze používat chemické přípravky na úpravu pH, desinfekci a koagulaci, nepřipouští se ale použití jiných chemických přípravků jako jsou zjasňovače, parfémy, algicidní prostředky a p. Desinfekci se nepřipouští dávkovat do bazénu (např. v plovoucí bóji), vždy musí probíhat mimo bazénovou vanu v úpravně vody.

Legislativa připouští a je stále častěji používáno i progresivních metod desinfekce vody pomocí ozónu nebo UV záření i na bazénech určených pro pořádání kurzů koupání kojenců a batolat. Tyto systémy dokáží zabezpečit vodu účinněji než „klasické“ chlorování, ale mají i svá omezení. UV záření je kontaktní fyzikální sanitace čisté vody instalovaná mimo bazén a přímo v bazénu již nepůsobí. Ozón by sice mohl v bazénu jako desinfekce působit, ale legislativa toto nepřipouští a v případě instalace ozón generátoru musí být na vstupu do bazénu zařazeno i deozonizační zařízení, aby do bazénu ozón již nemohl proniknout. Tak nám tedy opravdu zbývá opětovné použití chlóru, alespoň jako činitel zabezpečující coby reziduální desinfekce vodu přímo v bazénu. Toho se ale nemusíme bát – chloruje se i voda pitná, ve které doma děti od narození také myjeme i koupeme.

Závěrem ještě několik důležitých informací:

Pro pořádání kurzů koupání kojenců a batolat musí být zpracován a orgánem ochrany veřejného zdraví schválen provozní a návštěvní řád kurzu. Za kvalitu vody v bazénu a pravidelně prováděné kontroly kvality odpovídá provozovatel bazénu. Vzorky vody pro kontrolu se odebírají během koupání, nejdříve 1 hodinu po zahájení. Provozovatel kurzu je oprávněn požádat o předložení výsledků kontrol.

Kurzů se mohou účastnit jen děti zdravé. Pokud se koupání účastní i doprovod, musí být zdravý i on. Je nutné dodržovat a u účastníků kurzu i vyžadovat striktní dodržování hygienických zásad, tj. mytí mýdlem bez plavek před vstupem do bazénu, používat čistý a vhodný plavecký úbor (klasické plavky, ne plážové). Respektovat individualitu každého dítěte. Nenutit ho do úkonů, které jsou pro ně nepříjemné a vyvolávají negativní reakci. Pro dítě i jeho doprovod musí být účast v kurzu potěšením a musí se na další těšit. Jen tak splní koupání svůj účel. V případě jakýchkoliv podezření na zdravotní problémy svého dítěte, které by mohly mít vliv na jeho pobyt v kurzu, je nutné konzultovat s instruktorem kurzu a příp. i dětským lékařem.

Podvodní fotografie: Baby klub Mišutka, ostatní foto: Milan Šmíd

(c) Bazény a wellness s.r.o.
Created by: Martina Křenková, Michal Křenek