Dokumentace

Náš projektový ateliér nabízí zpracování předprojektové přípravy i kompletní dokumentace či její části pro technologii ale pro kompletní stavby vodního areálu od sportoviště, přes bazény až po vodní fontány.

Investiční záměr

Zpracujeme vám záměr stavby, který bude obsahovat investiční i provozní náklady areálu. Součástí investičním záměru zpracováváme ekonomické stavební a provozních nákladů, rozsah plnění stavby vč. návrhových parametrů jako je počet plánovaných návštěvníků, zda bude provoz areálu investován od vás či jej pronajmete, zda investice půjdou do krytého plaveckého areálu, venkovní koupaliště či celého sportovní zařízení a tedy také, zda jej bude provozovat jen sezónně nebo zajistíte celoroční provoz.

Projektová příprava

Návrh řešení, studie

Studie upřesňuje představu investora a projektanta o budoucí stavbě, provádí odhad investičních nákladů, architektonický vzhled objektu, urbanistické využití ploch. Součástí stude bude mimojiné dispoziční a konstrukční řešení areálu,popis úpravny vody a základní požadavky na profese.

Správní řízení ve výstavbě

Správní řízení ve výstavbě se určeno stavebním zákonem č. 181/2006 Sb., „o územním plánování a stavebním řádu“ ze 14. března 2006.

Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území je definována Vyhláškou 503/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 „o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření“.

Ostatní projektové dokumentace musí být zpracovány dle Vyhlášky 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 „o dokumentaci staveb“, platné od 1. ledna 2007. Vyhláška stanoví rozsah a obsah projektových dokumentací.

Veškeré projektové dokumentace může zpracovávat pouze odborná osoba oprávněná s autorizačním razítkem.

  • Dokumentace k žádosti o vydání územního řízení
  • Dokumentace pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavební řízení
  • Dokumentace pro provádění stavby
  • Dokumentace skutečného provedení stavby